Acta 30/05/2012

ACTA ASSEMBLEA CAMPUS NORD                              30 DE MAIG 2012

 

1. Introducció i situació actual:

 • – Situació PAS. Comunicat de suport.
 • – Situació PDI
 • – Informació ETSAB
 • – Informació UPCenLluita i valoració acampada
 • – Valoració 22M

2. Mesures de pressió contra les retallades/pujada de taxes:

 • – Comunicat de suport al PAS acomiadat
 • – No tancament d’actes d’avaluació
 • – Ocupació/alliberament/vaga a la japonesa a búnker/biblioteca CN
 • – Altres accions

3. Organització de l’assemblea:

 • – Comissions: extensió, difusió, acció, tècnica
 • – Organització durant el període no lectiu
 • – Fòrum de debat i eines virtuals
 • – Organització de cara al curs vinent i data de la primera assemblea

4. Torn obert de paraula

 

1. APROVACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA 

S’acorda suprimir el punt 4 (organització de l’assemblea), i la creació de comissions específiques per a les accions a debatre es farà en el punt 3.

2. INTRODUCCIÓ

Després de fer una roda de presentació comença l’assemblea. Hi assisteixen PAS de les tres escoles del Campus Nord, estudiants de la FIB i l’ETSETB i PDI de la FIB i l’ETSETB.

2.1 PAS

S’informa que dia 31 de maig seran acomiadats 7 persones del PAS, dels quals 4 són del personal de biblioteques, un del servei Innova, un del servei de llengües i un altre de l’ETSAB.

Es comenta que la dinàmica actual és la d’acomiadar personal en petits grups, recol·locar personal i aplicar reduccions de sou. Això implica un augment en la càrrega de treball del personal i en conseqüència una disminució de la qualitat del servei oferit. També es comenta que alguns treballadors han estat recol·locats a llocs de biblioteca sense tenir la formació adient. En el cas de personal acomiadat de biblioteca, per tal d’obrir caps de setmana s’ha ofert dies de descans al personal actual a canvi d’hores de feina en dies de cap de setmana.

Informen que a través de SaveUPC es coordina un petit grup d’acció.

Com a apunt final es calcula que en dos anys hi ha hagut uns 100 acomiadaments i la dinàmica segueix en aquest camí.

 2.2 PDI

A hores d’ara hi ha uns 200 professors associats als quals no se’ls ha renovat el contracte, i des del sector de PDI calculen que aquesta xifra podria augmentar fins als 400.

Informen que mitjançant un decret aplicat des del govern central es preveu incrementar en un 33% el treball de docència del professorat, i per tant això implica una reducció de plantilla.

En el cas concret de Catalunya la Generalitat no renova els professors ajudants amb contractes de 5 anys i s’està reduint (o fins i tot eliminant) el nombre de places d’investigadors.

Dia 2 de juny entra en vigor la Llei de Ciència que implica una reducció del 43% en el nombre de beques de doctorands amb el conseqüent estancament de les línies d’investigació. http://www10.gencat.cat/dursi/generados/catala/departament/recurs/doc/presentacio_del_projecte_de_llei_de_la_ciencia.pdf

A grans trets el professorat es troba poc mobilitzat i implicat, i un membre del PDI considera imprescindible un estudi analític dels costos de la docència per tal de comprovar si el cost real de la matrícula es correspon amb el que s’està difonent des del òrgans oficials. Estava previst posar en marxa aquesta comptabilitat analítica al 2003 i finalment s’ha retrassat fins al 2015, aprofitant que les mesures d’austeritat ja estaran aplicades.

També es comenta que l’aplicació del pla EU2015 suposarà un augment del preu de les matrícules, més poder del Consell Social (del qual el president a la UPC està imputat en un cas de corrupció), externalització del PAS i consorciació de serveis de TIC, biblioteques i consegeries. Tot i així exposen que el ministre Wert preté aplicar un pla molt més contundent en el cas de les universitats espanyoles.

Finalment informen que l’estatut de l’estudiant ha estat cancel·lat i per tant es manté l’estatut dels anys 70 (encara en temps de Franco).

2.3 ETSAB: no tancament d’actes i matrícula d’extracomunitaris

Han assistit dos companys de l’ETSAB a l’assemblea per exposar el procés que han seguit per dur a terme la paralització del tancament d’actes.

Expliquen que en el cas concret de la seva escola tenen molts professors i PAS associats, que estan mobilitzats ja des del curs passat. L’acomiadament d’aquest personal suposarà una sobrecàrrega lectiva pel professor i aules saturades. Aquests treballadors són la majoria dels que dónen les classes, i això ha facilitat que el sector del PDI es mobilitzés en bloc.

Un punt clau en la seva lluita ha estat el suport ferm del seu director abans del 22M. Des de la seva assembles es van temptejar diferents opcions com no pagar matrícules o demanar beques en bloc, però es va veure que no es tenia la força suficient per a fer-ho, ja que depenia finalment de la decisió personal de cada estudiant després del període de vacances. Per tant, finalment es van decantar per paralitzar el tancament d’actes d’avaluació.

El no tancament d’actes suposa una pressió administrativa a la UPC per un costat i permet que els estudiants siguin avaluats amb normalitat. Un cop establertes les avaluacions de cada alumne les notes es certificaran davant notari i seran guardades fins al moment de tancar actes. Ens informen que és un procediment legal i que s’han d’estudiar casos individuals (becaris de col·laboració, Erasmus…) dels quals s’encarrega una comissió específica.

Es va realitzar un referèndum general a l’ETSAB per votar el no tancament d’actes, amb una participació de 907 estudiants, dels quals el 82.5% va votar a favor de la proposta, i amb 77 professors, dels quals 75 van votar a favor (1 en contra i 1 abstenció). Un cop fet el referèndum la discussió passa a la Junta d’escola, una celebrada el 29 de maig i la propera amb data del 13 de juny.

En cas que s’aprovi definitivament la paralització del tancament d’actes serà una mesura d’aplicació indefinida, i la continuitat es ratificarà periòdicament en assemblea. Ens informen també que la direcció de l’escola no sap quines poden ser totes les conseqüències de paralitzar el tancament d’actes.

L’altre cas que ens expliquen els companys d’arquitectura fa referència al Reial Decret que preveu que els estudiants extracomunitaris paguin un 100% del preu ‘real’ de la matrícula (entre 6000 i 8000 € per curs). Ara mateix el director de l’ETSAB no té informació, ni tampoc a gestió acadèmica i a l’Oficina de Mobilitat Internacional, i per tant no es coneix com s’aplicarà aquesta mesura d’austeritat. A l’ETSAB ja hi ha unes 40 persones mobilitzades, i demanen que qualsevol persona en aquesta situació envii un correu a etsabenlluita.extensio@gmail.com per tal d’unificar els esforços.

Finalment s’informa que en un claustre extraordinari de la UPC s’ha votat a favor de l’oposició a les pujades del preu de matrícula als extracomunitaris.

2.4 UPCenLluita i 22M

Es fa una breu valoració de l’acampada i s’explica cronològicament com ha transcorregut (hi ha més informació a acampadaupc.wordpress.com). Es valora molt positivament la trobada i posada en comú de les accions de les diferents assemblees de la UPC i informen que a partir d’ara UPCenLluita estarà constituit com a un nucli coordinador de les diferents assemblees.

Es valora molt positivament la reacció de la UPC durant la vaga del 22M i com a anècdota es comenta que ha sortit a la televisió una aula del campus totalment buida.

3. DISCUSSIÓ DE MESURES DE PRESSIÓ CONTRA LES RETALLADES I L’AUGMENT DE TAXES

3.1 Comunicat de suport al PAS acomiadat

Després de conèixer la situació actual del personal d’administració i serveis s’acorda seguir una de les dues opcions següents: adherir-nos a algun manifest de rebuig ja existent (consultar amb SaveUPC si en tenen algun vigent) o fer un comunicat propi des d’Assemblea Campus Nord. S’acorda buscar un encarregat de redacció o crear una petita comissió encarregada. Com que no hi ha voluntaris a l’assemblea es passarà el tema per llista de correu.

3.2 Ocupació/Alliberament/Vaga a la japonesa a BRGF/sala d’estudi

S’exposen els diferents punts de vista, objectius i punts a favor i en contra. El debat que genera aquest punt és molt llarg i intens. Per tal d’anar consensuant quina acció concreta es vol dur a terme es fan vàries rondes de votació de diferents aspectes referents a l’acció.

En primer lloc es vota l’alliberament d’algun espai i s’acorda per unanimitat. També s’acorda la voluntat de seguir el protocol d’actuació d’ocupació d’espais en la mesura del possible: http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2011/b132/05-07-11.pdf

Un cop decidit que s’ha d’alliberar un espai es procedeix al debat de l’espai i el tipus d’acció que s’ha de portar a terme per tal d’allibquerar-lo. Es debat entre si l’acció ha de ser una ocupació o s’ha de treballar per portar a terme una vaga a la japonesa amb tot el que això comporta (obertura de l’espai 24h, garantia de mantenir condicions d’estudi…). Es descarta directament l’opció de l’ocupació i es valora que amb una vaga a la japonesa es pot garantir l’estudi dels alumnes durant les 24 hores del dia i a més permet crear un espai de trobada i treball continu. Per tant es procedeix a la votació amb els següents resultats:

Vaga a la japonesa:  (15), No (3), Blanc (2)

Decidida l’acció a portar a terme es passa al debat sobre l’espai. S’exposen diferents pros i contres de l’alliberament de cada espai, destacant els següents

– BRGF: Punts a favor: Té una gran capacitat, disposa de suport per a l’estudi, mantenint sols una planta oberta seria suficient per garantir l’estudi nocturn, és un lloc amb més visibilitat.

– BRGF: Punts en contra: És un edifici complex, els serveis d’electricitat es controlen des de l’edifici Omega, al haver-hi suport (llibre i ordinadors) augmenta el risc d’incidents, s’ha de treballar la línia d’actuació de manera molt més extensa.

– Sala d’estudi: Punts a favor: Els riscos d’incidents són molt baixos, l’ocupació és més senzilla, compleix el propòsit de punt de trobada i espai de treball.

– Sala d’estudi: Punts en contra: Capacitat molt limitada, no té suport per a l’estudi, no permet crear més d’un espai (estudi i debat), poca visibilitat.

Un cop sopesats els punts a favor i en contra i exposar les opinions personals es procedeix a la votació:

Vaga a la japonesa a: BRGF (11), sala d’estudis (3), vot en blanc (3)
Finalment es crea una comissió encarregada de gestionar les comunicacions amb la direcció de la biblioteca, gerència de campus i PAS de la biblioteca i garantir el subministrament d’aigua i electricitat.

La comissió és formada per: Marc Garcia, Marc Fernández, Ricard Coma i (Daniel?) Fortes. Si algú més es vol afegir a la comissió ha d’enviar un correu a la llista.

S’acorda que s’obre un fil per sondejar l’opinió dels membres que no han pogut expressar el seu vot a l’assemblea, i en cas que no hi hagi una oposició manifesta de l’opinió general l‘alliberament començarà dilluns dia 4 de maig amb una assemblea davant la biblioteca a les 19.00h. 

En cas que l’alliberament sigui exitós s’acorda que cada dia mentres duri l’acció es convocarà assemblea a les 20h davant la biblioteca.

3.3 No tancament d’actes

Un cop aprovada la vaga a la japonesa a la biblioteca s’acorda tractar en profunditat el no tancament d’actes durant les assemblees i jornades de treball que es celebraran durant l’acció a la BRGF.

Es proposen varis mètodes de votació i la voluntat és la de seguir el mètode de l’ETSAB. Per tant, es designa una comissió de no tancament d’actes que s’encarregarà de recollir informació, contactar amb els responsables per tal d’aconseguir un cens d’alumnat i gestionar els diferents temes logístics de la votació.

La comissió de no tancament d’actes estarà composta per: Álex, Ferran, Israel, Sebastià i Pol. Si algú més està disposat a treballar en aquesta comissió ha d’enviar un correu a la llista.

Per altra banda, s’acorda fer un passadepartaments divendres a les 8h per tal de sondejar mínimament la predisposició del professorat per col·laborar en aquesta acció.

Per llista de correu s’està elaborant un document amb informació, conseqüències, casos puntuals, etc. sobre el no tancament d’actes.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s