Presentem mocions contra les actuacions del Rector a la JF de la FIB

Una de les accions que es vol portar a terme en resposta a les últimes actuacions de Antoni Giró i Roca (actual rector de la UPC, esperem que per poc temps ja) és la presentació de una sèrie de mocions a les Juntes de Facultat i Escola dels diferents centres de la UPC.

Aquí us deixem el text de les mocions que presentarem a la Junta de Facultat extraordinària de la Facultat d’Informàtica de Barcelona del 10 de març. Un agraïment especial a la gent del col·lectiu UpiC per la seva inestimable ajuda amb la redacció i aportació de dades.

Moció 1

Derogació dels acords del Consell de Govern de 15 de març

Els temps que corren no són fàcils per cap institució pública i la UPC no és una excepció. Per això mateix el Rector i el seu equip van elaborar un Pla de Viabilitat Econòmica 2011-2014 (PlaVE), en el qual s’incloïa una reducció de personal que s’afegia a les que ja s’havien adoptat anteriorment: eliminació de PAS interí que cobria baixes per malaltia, permisos maternals i reforços temporals (rescissió dels nomenaments d’unes 40 persones aproximadament, any 2011); eliminació del 15% dels efectius d’ajudants (any 2011); i no renovació (o reducció de la dedicació) de professorat associat en una proporció equivalent a la dedicació d’uns 300 PDI a temps complet (anys 2011 i 2012). Les noves mesures de reducció de personal del PlaVE van quedar en suspensió; però el Consell de Govern (CdG) del 15 de març de 2013 ha aprovat el pressupost del 2013 de la UPC que inclou una disminució de la plantilla de personal de la Universitat. Aquesta disminució implica l’acomiadament d’aproximadament 90 PAS interins i de més professorat associat, en una quantitat equivalent a uns 130 PDI a temps complet. Els acomiadaments de PAS tindran efecte el proper 1 de maig i el de professorat associat, previsiblement, en acabar el curs.

Aquests acomiadaments són una de les primeres conseqüències d’un acord signat el passat 12 de març pel secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat, el rector i el president del Consell Social, que significa de facto la intervenció de la UPC per part del govern de la Generalitat. L’acord, però, va més enllà: la UPC ha d’aprovar, en un termini de 2 mesos, un Pla d’Estabilització Pressupostària que inclogui venda de patrimoni, nova estructura de centres i departaments i canvis en l’oferta de titulacions. Tot amb la intenció de resoldre el desequilibri pressupostari de la UPC, causat bàsicament per la disminució de l’aportació de la Generalitat que, tot i els acomiadaments previstos per al 2013, no cobrirà ni tan sols el 80% del cost de la plantilla. Per tant, aquest acord comportarà amb tota probabilitat noves retallades en els costos de personal més enllà dels acomiadaments previstos el 2013. Mentrestant, paradoxalment, sí que es troben diners per al Campus del Besòs: 20’8M€ compromesos per al període 2013-2016, que s’afegeixen als 81’5M€ ja invertits des de 2008 [1].

Cal dir que el projecte de pressupost del 2013 de la UPC es va fer arribar als membres de Consell de Govern el dia abans que tingués lloc la sessió en què es va aprovar, fet que òbviament n’impedeix l’estudi i el debat. El mateix succeeix amb la liquidació del 2012, amb 10’9M€ de dèficit: haver generat dèficit provoca la intervenció de la Generalitat; però, sorprenentment, no s’ha fet cap anàlisi dels motius del dèficit, gens previsible ja que el rector havia assegurat en la inauguració de curs (setembre de 2012) que aquell any no se’n produiria i havia assegurat, el gener passat, que el dèficit del 2012 seria molt poc rellevant. Per altra banda, el CdG està pendent de renovació després de les darreres eleccions a Claustre Universitari i per tant, en estar en funcions, no està prou legitimat per prendre una decisió d’aquesta magnitud.

La decisió va ser ratificada pel Consell Social de la UPC el 19 de març; un Consell Social amb un president, Joaquim Boixareu, que (igual que altres membres nomenats per la Generalitat) es troba pendent de renovació des del passat mes de juny i que va resultar imputat en la trama de corrupció del cas “Nóos”.

Davant aquests fets potser molts membres de la comunitat de la UPC poden pensar que no hi ha alternatives i que són un mal menor [2]. Volem recordar el cas de la UCM, en el qual la Comunitat de Madrid va ser condemnada a pagar, respectivament, 21’6 i 43,3M€ a la universitat per incompliments del pla d’inversions 2007-2011 en les universitats públiques [3]. En el nostre cas, el deute de la Generalitat amb la UPC per l’incompliment de l’acord de finançament és de 37,8M€, segons l’informe de gestió del Consell de Govern de novembre de 2012.

Paral·lelament, s’ha presentat i aprovat el document “Orientacions acadèmiques del professorat a temps complet de la UPC” que inclou mesures que poden tenir un impacte molt greu en les condicions laborals d’una part significativa del PDI [4]. D’aquesta manera, s’obre la porta a iniciar el procediment per aplicar mesures disciplinàries que poden portar a l’acomiadament per raons objectives en el cas del PDI laboral i a la suspensió de treball i sou en el cas del PDI funcionari (de fins a dos anys). També comporta que l’increment de dedicació docent per a qui tingui una mala avaluació de recerca pugui fer-se en un centre o departament diferent del propi, independentment de la seva àrea de coneixement, sense tenir en compte l’impacte que tal mesura pot implicar en la qualitat de la docència a la UPC. Aquesta modificació de les condicions laborals s’ha fet unilateralment, sense negociar amb els representants dels treballadors i treballadores (Comitè i Junta de PDI). A més, suposa una modificació a posteriori de les conseqüències d’un sistema d’avaluació, fet que genera inseguretat jurídica.

Per tot això, la Junta de Facultat de la Facultat d’Informàtica de Barcelona demana:

  • La modificació immediata del projecte de pressupostos de la UPC 2013, eliminant-ne les mesures que comportin acomiadaments de personal; i del document “Orientacions acadèmiques del professorat a temps complet de la UPC”; així com la seva presentació al Claustre Universitari per al seu debat i aprovació.

REFERÈNCIES

[1] Document CG 3/3 2013 (CdG del 15/03/2013)

[2] “Hi ha altres maneres de lluitar contra les retallades: el cas de la Universidad Complutense”, Bloc UpiC, 12/03/2013.http://www.upic.cat/?p=2190

[3] “Madrid pagará 43 millones a la Complutense por incumplir inversiones”, Europa Press, 06/03/203.http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-madrid-pagara-43-millones-complutense-incumplir-inversiones-20130306124939.html

[4] “Evitem els acomiadaments a la UPC!”, Bloc CCOO – PDI UPC, 14/03/2013. http://ccoo-upc-pdi.blogspot.com.es/2013/03/evitem-els-acomiadaments-la-upc.html

 

Moció 2

Dimissió de Giró i de tot l’equip rectoral

El paper del rector d’una universitat pública hauria de consistir en defensar la seva qualitat i autonomia, actuant com a representant democràtic de tota la comunitat universitària i buscant el màxim consens. En canvi, el mandat com a Rector de la UPC del senyor Antoni Giró i Roca s’ha caracteritzat precisament per tot el contrari:

  • El Sr. Antoni Giró va desenvolupar durant més de 7 anys càrrecs en el govern de la Generalitat, sent Director General d’Universitats durant el govern de CiU, fet que qüestiona la seva independència política.

  • El 21 de desembre de 2012 va impulsar en sessió extraordinària del Claustre Universitari l’aprovació d’una substancial modificació dels estatuts de la UPC, aprovats amb només un 53% de vots favorables i amb un 44% en contra. Aquests nous estatuts van suposar, entre d’altres, la pèrdua dràstica de competències del Claustre. Cal destacar que l’avantprojecte d’estatuts que va presentar el seu equip rectoral era encara més agressiu en aquest sentit [1].

  • En comptes de pensar com a representant de tota una comunitat educativa com és la UPC i en contra de la opinió del Claustre Universitari [2], ell mateix va opinar que la proposta de la pujada de taxes suposava una fita important, perquè «ha sabut trobar un mecanisme que garanteix que l’increment sigui tan equitatiu com es pugui» [3].Cal recordar que aquesta pujada de taxes, com ja s’ha dit, fa que a un 70% de l’estudiantat li costi més la universitat.

  • El desembre de l’any passat, va decidir unilateralment el trasllat dels estudis impartits a la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB), fent cas omís de les veus contràries a aquesta decisió [4]. Els motius d’aquest trasllat són estrictament econòmics: vendre l’edifici actual de la FNB per a quadrar pressupostos.

  • Ha portat la UPC a la situació econòmica més insostenible de totes les universitats catalanes. El rector va iniciar el seu primer mandat en una època d’expansió econòmica i, en esclatar la crisi financera que ha derivat en crisi econòmica i retallades de drets i de prestacions, el govern de la Universitat no va copsar la naturalesa ni l’abast del que estava passant i va mantenir el mateix rumb, fins que la magnitud de les retallades del govern de la Generalitat van fer inevitables mesures que, tanmateix, s’han pres tard i sense perspectiva estratègica. Això ens ha conduït a la crítica situació actual i, si no hi ha un canvi d’orientació, a un futur encara més dramàtic. L’aprovació del seu controvertit Pla de Viabilitat Econòmica el passat febrer de 2012 no ha tingut els efectes anunciats: malgrat l’acomiadament de prop de 200 PDI associats i PAS i altres nombroses mesures d’estalvi, el dèficit ha augmentat en 10’9 milions d’euros durant el 2012.

  • Ha resolt no convocar un claustre extraordinari per debatre i votar la proposta d’eleccions anticipades de rector, malgrat que ho havien demanat 115 membres del recentment elegit Claustre Universitari (són més d’1/3 del total, que és la xifra necessària), al·legant que les signatures corresponen als membres d’un Claustre que encara no està constituït -bàsicament perquè ell mateix ha endarrerit la sessió de constitució- [5]. Aquesta mostra de menyspreu cap al funcionament democràtic de la universitat, aferrant-se al poder per a guanyar uns dies de marge executiu, no és pròpia d’un representant de la comunitat universitària. Cal tenir en compte que el mandat del Claustre anterior s’havia esgotat el passat mes de desembre i que, entre les eleccions i la constitució del nou claustre, hauran transcorregut pràcticament 2 mesos, en el que és una mostra evident de la voluntat del rector per evitar la renovació d’uns òrgans de govern quan ja no li són favorables.

  • Ha aprovat uns pressupostos de l’any 2013 a corre-cuita en un Consell de Govern en funcions, enviant-los just un dia abans als membres del Consell de Govern i per tant impossibilitant-ne un estudi i una crítica a fons.

  • Ha signat amb el govern de la Generalitat un acord molt perjudicial per a la UPC, ja que implica una renúncia a l’autonomia de la universitat i l’acceptació d’un pla d’estabilització pressupostària que comporta acomiadaments i canvis en l’estructura de la UPC (que caldrà adoptar en només dos mesos) i obre la porta a noves mesures d’intervenció i desmantellament de la universitat. Tot plegat, malgrat que, com s’esmenta al mateix acord, la raó principal del dèficit rau en la retallada de la subvenció pública a la universitat.

Per tot això, considerant més que demostrada la total incapacitat del Sr. Giró d’actuar com representant i gestor de la UPC, la Junta de Facultat de la Facultat d’Informàtica de Barcelona exigeix:

  • La presentació immediata de la dimissió per part de l’actual Rector de la UPC, el Sr. Antoni Giró i Roca, així com per part de tot el seu equip rectoral i la convocatòria d’eleccions anticipades.

 

REFERÈNCIES

[1] “Com afecta la proposta de revisió d’estatuts l’organització de la UPC”, UpiC, 02/02/2013.

http://www.upic.cat/?p=1204

[2] Moció “Sobre l’augment dels preus en temps de crisi”, aprovada per 51 vots a favor, 28 en contra i 44 en blanc, a la sessió del dia 16/11/2011.

http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2011/b134/cuMocio4-punt3-acord-definitiu.pdf

[3] “Més cara i més exigent”, elPeriódico.cat, 30/06/2012.

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/mes-cara-mes-exigent-2000141

[4] “El trasllat de Nàutica desperta l’interès de Vilanova i Mataró davant l’alerta de la facultat i de Barcelona”, eldiario.es, 25/01/2013.

http://www.eldiario.es/diarieducacio/Nautica-Vilanova-Mataro-facultat-Barcelona_6_94200583.html

[5] “Retallada de 340 persones”, Consell de l’Estudiantat, març 2013.

http://cde.upc.edu/noticies/retallada-de-340-persones

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s